Objectius

Els objectius generals que pretenem aconseguir a través de les diferents activitats  són els següents:

Ø  Aprendre a col·laborar amb els altres, amb respecte i sense discriminacions.

Ø  Treballar uns hàbits i unes actituds relacionats amb el benestar, la seguretat i la higiene personal.

Ø  Respectar el material i les instal·lacions durant la pràctica de les diferents  activitats.

Ø  Potenciar el diàleg com a resolució de conflictes.

LUDICOLÒNIES  vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn i amb un equip de professionals en l’educació no formal que comparteix un interès comú: les ganes de treballar plegats per a la correcta educació dels vostres infants.

Tant a l'etapa d'Educació Infantil com a l’etapa d’Educació Primària donem molta importància als hàbits i els treballem d'una manera sistemàtica. Aquests són la base d'un bon procés d'adaptació, on es potencia el creixement de l’infant/jove i es facilita l'adquisició d'aprenentatges.

Som conscients que les activitats són una necessitat de gran importància tant per les famílies, com per als alumnes i l’escola. També que hi ha d’haver un triangle educatiu enfocat cap a la mateixa direcció: família+ alumne + escola. Per tant la seriositat en el treball, l’educació i el divertiment, han d’anar agafats de la mà, oferint així un servei de qualitat per a l’escola i les famílies.

La dinamització d’activitats, la diversió, l’esperit competitiu dins del món de l’ esport escolar, el companyerisme, l’ordre, la disciplina, la imatge, el respecte, la solidaritat i sobretot el tracte excel·lent amb l’escola i cadascun dels alumnes són els nostres trets diferencials.

Metodologia→

La nostra metodologia de treball es basa en la pedagogia activa (aprendre fent), desenvolupada en un marc lúdic i de diversió, on l’infant/jove a través de les diferents activitats es va estimulant per aprendre i progressar, assumint així un paper actiu. Podem dir que el paper del monitor/a és de guia acompanyant, l'actitud de la persona adulta ha d'ésser d’escolta, transformable i de col·laboració, mai d’imposició. Durant aquest procés recíproc, donem resposta a les diferents necessitats, responent als interessos dels infants/joves i ens basem en la participació conscient i responsable de cada agent educatiu, contribuint d’aquesta manera a la solidaritat i a la cooperació. Entenem el joc i l’esport com el mitjà per assolir aquest fi educatiu.